آهنگهای ویژه

پویان مختاریمجیک من

پویان مختاریپناهنده

جواد خانی و فرزینفکر نمیکردم

پویان مختاریکووید ۱۹

پویان مختاریخاطره

پویان مختاریجنگ

پویا وانتدتیغ

رخصت و پریشان و سردارشرطبندی 2

پویان مختاریآل ایز گود

سولیساز دهنی

خالد پریشان حور و پری

میم و نگرودسته چک

پویا وانتدقتل

موسی سزار و میثم احزابیمرز تنهایی

پوریا ارشد آرشیو

امین دالتونفول آرشیو

موسی سزارآرشیو قدیمی

فرشید و پوریا ارشد بیهوده

گمبرون بندگمبرون

پویان مختاریآهای گل

داوود دی تک شِکوه

سولیاقیانوس خاک

پویا وانتدبت

پویان مختاریچه حالیه

اشوانشیدا

فرشید و فرشادعاقلانه

کامی تنها آرشیو

رضا رپتورشاه عقرب

رضا رپتورگودزیلا

پویان مختاری تنوع طلب

میثم ابراهیمیعشق جذاب

رضا رپتورداستان های آلیس

رپتور و حامد اولتیماتوم

رپتور و لکنتشب تو شهر

رضا رپتور و جعفرعفریخط خوردی

رضا رپتورنیوتون

سولیپابکوب 2

فرشید و فرشاد عاقلانه

پویان مختارینا امیدم نکن