پویا وانتد

3

بیوگرافی

پویا نورعلی( پویا وانتد) متولد بیست و دوم تیر ماه هزارو سیصد و هفتاد متولد اهواز شروع و استارت کار خود را با ناصر بیک زد. ژانر این هنرمند بیشتر در قالب اجتماعی هست و اولین کسی بود که سبک ایهام رو در خوزستان از سال 86 آغاز کرد که به یکی از کار های او میتوان تاجر مغز رو نام برد.

آهنگهای پویا وانتد

پویا وانتدتیغ

پویا وانتدقتل

پویا وانتدبت